Rehabilitació d’Habitatge a Vilanova

El projecte consisteix en la rehabilitació integral d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, una casa de cos construïda abans de l’any 1900 al barri de La Geltrú de Vilanova i la Geltrú. L’habitatge a reformar planteja una tipologia clàssica de planta rectangular, amb un única crugia de 4,50 metres de llum i 13,00 metres de profunditat, i una escala central que divideix la planta en dues meitats: una orientada al carrer Cuba (Sud-Est) i l’altre orientada al pati interior d’illa (Nord-Oest). La construcció partia d’una ordenació molt fragmentada, amb greus problemes d’il·luminació i ventilació, amb una compartimentació interior que dividia l’espai en habitacions petites i un passadís central estret i fosc. La casa existent estava composada per un cos original de planta baixa i pis, més una sèrie de cossos auxiliars que es van anar construint posteriorment amb menys qualitat espacial i constructiva (ampliació del volum edificat en planta baixa, substitució parcial del sostre de planta pis, remunta precària d’una planta).

La intervenció té com a objectiu redistribuir els usos interiors per tal d’amplificar els espais habitables i aprofitar al màxim la llum natural. Per aconseguir-ho, la proposta planteja enderrocar els cossos auxiliars i buidar el cos principal conservant l’estructura i l’envolupant. Així doncs, l’habitatge fruit de la reforma es desenvolupa en tres nivells que es comuniquen mitjançant l’escala interior actual, que també es manté. La planta baixa, on s’ubica la zona de dia vinculada al pati interior entès com una extensió natural dels usos d’estar, ha guanyat un petit porxo i una comunicació directa amb el volum annex situat del fons del pati. En la planta pis s’ubica la zona de nit i sota la coberta s’afegeix un nou altell, vinculat a una terrassa porxada, que proporciona un espai polivalent apte per a un estudi o una quarta habitació.

A nivell constructiu, el descobriment i aprofitament de les capes de materials superposades al llarg dels anys ha esdevingut una estratègia cabdal que ens ha permès obtenir un contrast evident entre les preexistències originals recuperades (sostres de biguetes de fusta amb entrebigat de volta ceràmica, mitgeres de tàpia construïdes amb terra i pedres de tamany irregular o còdols, escales interiors d’obra de fàbrica construïdes amb volta catalana) i la nova intervenció (coberta inclinada d’entramat lleuger de fusta amb aïllament tèrmic incorporat i acabat inferior amb tauler de fusta tricapa d’avet). L’entramat lleuger és un sistema constructiu que consisteix a crear l'estructura principal amb peces de fusta molt esveltes i primes, separades a curta distància i fixades a uns marcs tancats. Les seves principals característiques són la rapidesa (temps d’execució menor al d’una construcció tradicional), l’aïllament (la mateixa fusta es un aïllant natural, però les parts buides de l’entramat s’omplen de fibres de fusta per millorar l’aïllament de l’habitatge), l’estalvi (estalvi en la fonamentació gràcies a la lleugeresa de l’estructura, estalvi de mà d’obra gràcies a la rapidesa d’execució), la flexibilitat (molt flexible en el disseny inicial i a canvis que es puguin realitzar en obra) i els acabats (suporta qualsevol tipus d'acabat exterior).

Finalment, s’unifica el criteri de colors i textures per als revestiments de totes les estances, mantenint l’equilibri entre els materials existents vistos (bigues, pedres, maons, enguixats) i els nous materials (paviment de microciment en planta baixa, parquet de fusta natural en plantes pis, envans de cartró-guix pintats de color blanc, sostre de fusta tricapa d’avet l’altell).

Més informació: 065.18 Projecte Executiu
Més informació: 065.18 Execució d'Obra

Situació
Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Superfície
183,70 m²

Projecte
2019

Construcció
2019-2020

Promotor
Particular

Constructor
Reformas SUASNABAR

Fotografies
© Adrià Goula Photo

Footer
Nosaltres

SERRAN i MORA és un despatx d’arquitectura especialitzat en construcció i rehabilitació sostenible. Som grans defensors de la fusta i la utilitzem de manera generalitzada com a eina per reduir l’impacte mediambiental dels nostres projectes.

Informació

Copyright All Rights Reserved ©
2021 SERRAN i MORA arquitectes

Scroll to Top