Restauració de Façana a Barcelona

Inclòs en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic de la Ciutat de Barcelona, l’edifici es considera la primera obra plenament modernista de l’arquitecte Josep Vilaseca i Casanova juntament amb la finca contigua, dues cases adossades projectades de manera unitària i construïdes simultàniament, les Cases Cabot, que comparteixen aspectes de composició i de decoració a la vegada que tenen elements particulars que expliquen que han estat construïdes en solars de diferents característiques dimensionals i geomètriques.

Un dels problemes més greus que presentava l’edifici era conseqüència del mal estat de conservació de les fusteries. Les filtracions d’aigua de pluja van afavorir l’oxidació i la corrosió de les biguetes metàl·liques de suport de les llosanes de les tribunes, el que va provocar l’expansió dels perfils ocasionant fissures, esquerdes, escrostonaments, bufades i la caiguda del revestiment per la seva cara inferior, així com el despreniment d’algunes peces del paviment original de rajoles hidràuliques per la seva cara superior.

Els criteris i procediments específics de la intervenció han sigut la conservació de tots els elements amb un caràcter artístic, la seva restauració a partir de la reproducció o restitució mimètica utilitzant els mateixos materials que els originals, i la reparació de les possibles parts afectades reintegrant-les a la imatge inicial. La intervenció més important es concentra en la façana principal, on s’han substituït les fusteries originals de les tribunes reproduint-les i millorant el seu comportament tèrmic i acústic mitjançant la col.locació d’un vidre aïllant de dues llunes amb cambra d’aire intermèdia.

Més informació: 024.13 Projecte Executiu
Més informació: 024.13 Execució d'Obra

Situació
Barcelona

Superfície
275,60 m²

Projecte
2013

Restauració
2015

Promotor
Comunitat de Propietaris

Constructor
SEIDOM, S.L.

Fotografies
© Adrià Goula Photo

Footer
Nosaltres

SERRAN i MORA és un despatx d’arquitectura especialitzat en construcció i rehabilitació sostenible. Som grans defensors de la fusta i la utilitzem de manera generalitzada com a eina per reduir l’impacte mediambiental dels nostres projectes.

Informació

Copyright All Rights Reserved ©
2021 SERRAN i MORA arquitectes

Scroll to Top